Privacy Statement

De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten, gevestigd aan Leliegracht 10a, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten
Leliegracht 10a
1015 DE Amsterdam

De secretaris van De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten is te bereiken via secretaris@nvjsa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Kantooradres
 • Algemeen telefoon- en faxnummer kantoor
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@nvjsa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het gewone lidmaatschap van De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten staat open voor personen die bij de Orde van Advocaten staan ingeschreven als advocaat en nog geen acht jaren (in totaal) als zodanig ingeschreven hebben gestaan. 
 • De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten stelt zichzelf ten doel het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van jonge strafrechtadvocaten;
 • De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten streeft deze doelstelling na onder meer door het organiseren van inhoudelijke en sociale activiteiten – zoals onder meer de lezingen, pleitwedstrijden en een studiereis – en het verstrekken van voorlichting over bepaalde onderwerpen, door onder meer het versturen van de nieuwsbrief aan de leden van De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten;
 • De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten verwerkt de persoonsgegevens van haar leden uitsluitend voor de doelstellingen hierboven vermeldt.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@nvjsa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via secretaris@nvjsa.nl

De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.