Statuten

DtB/aw/2022.575199.01
versie 9 mei 2022

VASTLEGGING STATUTEN NEDERLANDSE VERENIGING VAN JONGE STRAFRECHTADVOCATEN 

Heden, negen mei tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Dinand Willem Herman ter Braak, notaris te Hellendoorn: mevrouw Lotte Wijnen, werkzaam en te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Ter Braak Willems Notarissen, 7442 NW Nijverdal, Maximastraat 4, geboren te Hellendoorn op zes februari negentienhonderdnegenentachtig, te dezen handelende ter uitvoering van een besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging: NEDERLANDSE VERENIGING VAN JONGE STRAFRECHTADVOCATEN, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 2514 JM 's-Gravenhage, Alexanderstraat 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandelonder nummer 34273035,deze vereniging hierna ook te noemen: de“vereniging"

A. INLEIDING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

a. dat de statuten van de vereniging thans luiden zoals deze zijn vastgesteld bij akte opzestien april tweeduizend achttien verleden voor een waarnemer van notaris mr G.P.M. Kleijn te Westland;

b.dat de vereniging oorspronkelijk is opgericht per één mei tweeduizendzeven;

c.dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering op achttien maart tweeduizend tweeëntwintig heeft besloten de statuten van de vereniging in zijn geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zoals hierna is omschreven;

c.dat de verschenen persoon bij gemeld besluit werd gemachtigd de statutenwijziging tot stand te brengen. Van gemeld besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van voormelde vergadering waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht.Van het bestaan van gemelde volmacht is mij, notaris, genoegzaamgebleken.

Wijzigingen:

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

B. STATUTEN 

Begripsbepalingen

Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder: 

 • Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging; 
 • Bestuur: het Bestuur van de Vereniging; 
 • Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 
 • Vereniging: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben. 
Naam

Artikel 2
De Vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten. 
Zij kan bij afkorting worden aangeduid als NVJSA. 

Zetel

Artikel 3
De Vereniging heeft haar zetel in Amsterdam. 

Doel. 

Artikel 4

 1. De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door (jonge) advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht. 
 2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
  1. het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, dan wel het verlenen van medewerking daaraan; 
  2.  het stimuleren van onderlinge informatie-uitwisseling tussen haar leden en alle overige activiteiten die tot het doel kunnen bijdragen, alsmede voorts al datgene dat voor een goed functioneren van een verdediging in strafzaken dienstig is en zo nodig daartoe in rechte op te treden. 
 3. De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst. 
Leden

Artikel 5

 1. De gewone leden en de buitengewone leden als bedoeld in de artikelen 6 en 7 zijn alien leden in de zin der wet. 
 2. Het Bestuur houdt een register aan waarin de namen en (e-mail)adressen van alle leden zijn opgenomen. De leden dienen het Bestuur op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in naam, kantoornaam, adres en beroepsuitoefening. 
Toelating gewone leden

Artikel 6

 1. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het Bestuur hebben aangemeld en door het Bestuur als zodanig tot de Vereniging zijn toegelaten.  Het gewone lidmaatschap van de Vereniging staat uitsluitend open voor hen die voldoende in het strafrecht gespecialiseerd zijn.
 2. Het gewone lidmaatschap staat uitsluitend open voor hen die voldoende in het strafrecht gespecialiseerd zijn. 
 3. Verdere vereisten van het lidmaatschap kunnen worden geregeld in een huishoudelijk reglement. 
 4. Het Bestuur beslist schriftelijk omtrent de toelating van leden. 
 5. Tegen een afwijzende beslissing van het Bestuur is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep, als bedoeld in artikel 12, mits een dergelijk beroep schriftelijk bij aangetekende brief wordt ingesteld binnen dertig (30) dagen na dagtekening van voormelde beslissing. 
 6.  Een voor het lidmaatschap afgewezen gegadigde kan zijn verzoek in het lopende verenigingsjaar niet herhalen. 
Toelating buitengewone leden

Artikel 7

 1.  Buitengewone leden zijn ereleden en/of leden van verdienste. 
 2. Wegens hun bijzondere verdiensten voor de Vereniging kunnen leden, oud leden of niet-leden worden benoemd tot lid van verdienste van de Vereniging. 
 3. Wegens hun zeer uitzonderlijke verdiensten voor de Vereniging kunnen leden, oud leden, niet-leden en leden van verdienste worden benoemd tot erelid van de Vereniging. 
 4. Benoeming van de titel erelid of lid van verdienste geschiedt op voordracht van het Bestuur of tien stemgerechtigde leden door de Algemene Vergadering. 
 5. Ereleden en leden van verdienste hebben het recht alle door de Vereniging georganiseerde activiteiten bij te wonen. 
Contributie 

Artikel 8

 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december. 
 2. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
 3. De gewone leden van de Vereniging zijn de volledige contributie verschuldigd. Buitengewone leden zijn geen contributie verschuldigd. 
 4. De gewone leden wier lidmaatschap aanvangt voor een juli van het kalenderjaar zijn de volledige contributie verschuldigd over dat kalenderjaar. De gewone leden wier lidmaatschap aanvangt na een juli van het kalenderjaar zijn de helft van de contributie verschuldigd. 
Voortzetting lidmaatschap

Artikel 9 
In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het lidmaatschap en de voortzetting daarvan. 

Ontheffing — Hardheidsclausule

Artikel 10 
Van de vereisten tot het lidmaatschap kan het bestuur ontheffing verlenen. 

Beëindiging lidmaatschap 

Artikel 11 

 1. Het lidmaatschap eindigt door: 
  1. schriftelijke opzegging door het lid aan het kantooradres van de secretaris van de Vereniging, in welk geval het lidmaatschap eindigt aan het einde van het kalenderjaar waarin is opgezegd; 
  2. opzegging namens de Vereniging door het Bestuur indien een lid acht jaar aaneengesloten als advocaat bij enig arrondissement ingeschreven is geweest, in welk geval het lidmaatschap eindigt aan het einde van het kalenderjaar waarin het lid voor het negende achtereenvolgende jaar staat ingeschreven en het Bestuur in genoemd jaar schriftelijk kenbaar heeft gemaakt het lidmaatschap op te zeggen; 
  3. overlijden van het lid; 
  4. opzegging namens de Vereniging door het Bestuur indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap zoals onder meer genoemd in artikel 6 en 9, dan wel wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, in welk gevallen de betrokkene ten spoedigste Schriftelijk in kennis wordt gesteld van het besluit tot opzegging, onder opgave van redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven; en 
  5. ontzetting, bij besluit van het Bestuur wegens handelen of nalaten, in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, in welke gevallen de betrokkene ten spoedigste schriftelijk in kennis wordt gesteld van het besluit tot ontzetting, onder opgave van redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven. 
 2.  Van een besluit tot opzegging of ontzetting staat de betrokkene binnen dertig (30) dagen na de datum van verzending van het besluit beroep open bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 12. 
 3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
Commissie van beroep

Artikel 12 

 1. De Algemene Vergadering benoemt een Commissie van Beroep bestaande uit tenminste drie natuurlijke personen, die geen gewone leden van de Vereniging zijn. 
 2. Een beroep geldt als beroepschrift indien het is ingediend binnen de daartoe in deze statuten bepaalde termijn. 
 3. Het beroepschrift wordt per aangetekende post ingezonden bij de secretaris van de Vereniging. 
 4. De secretaris zendt het beroepschrift, de beslissing van het Bestuur waarvan beroep en alle overige stukken die op de beslissing betrekking hebben, direct na ontvangst van het beroepschrift toe aan de voorzitter van de Commissie van Beroep. Degene die het beroep heeft ingesteld wordt van deze toezending schriftelijk op de hoogte gebracht. 
 5. De Commissie van Beroep stelt schriftelijk degene die het beroep heeft ingesteld in de gelegenheid zijn beroep mondeling toe te lichten behoudens het bepaalde in lid 12. 
 6. De Commissie van Beroep kan het Bestuur horen en doet dit in ieder geval indien het Bestuur daartoe de wens te kennen geeft. 
 7. De voorzitter van de Commissie van Beroep is belast met de leiding van de zitting; hij bepaalt de orde van de zitting. 
 8. De Commissie van Beroep kan de in lid 5 en 6 bedoelde mondelinge behandeling delegeren aan een van haar leden. 
 9. Van de mondelinge behandeling als bedoeld in de leden 5, 6, 7 en 8 wordt een schriftelijk verslag opgemaakt indien niet de voltallige Commissie van Beroep bij de behandeling aanwezig is geweest. Van dat verslag ontvangen de betrokkene en het Bestuur zo spoedig mogelijk na de betrokken zitting een door de Commissie van Beroep gewaarmerkt afschrift. 
 10. De Commissie van Beroep kan hetzij op verzoek van de betrokkene, hetzij op verzoek van het Bestuur mondeling of schriftelijk inlichtingen inwinnen. Van de inhoud daarvan stelt de Commissie de betrokkene en het Bestuur in kennis, voordat zij tot haar beslissing komt. Hen wordt daarbij de gelegenheid geboden zich over de betreffende informatie uit te laten. 
 11. De secretaris van de Vereniging draagt er zorg voor dat het betrokken lid tijdig afschriften ontvangt van alle stukken waarover de Commissie van Beroep beschikt. 
 12. In gevallen dat: 
  1. het beroep kennelijk ongegrond is; 
  2. de beslissing waarvan beroep is ingetrokken of gewijzigd, op zodanige wijze dat kennelijk aan het beroep van de betrokkene tegemoet is gekomen; en 
  3. de beslissing waarvan beroep is gebaseerd op een verzoek, ingediend binnen een jaar nadat de Commissie van Beroep een beslissing heeft gegeven naar aanleiding van een vergelijkbare beslissing op verzoek van dezelfde betrokkene, kan de Commissie van Beroep zonder mondelinge behandeling uitspraak doen.
 13.  De Commissie van Beroep doet binnen drie maanden na toezending der stukken als bedoeld in lid 4 schriftelijk en gemotiveerd uitspraak, behoudens de mogelijkheid tot verdaging van die uitspraak voor telkens een periode van maximaal negentig (90) dagen in geval van — in de uitspraak te vermelden — bijzondere omstandigheden. Zij brengt haar uitspraak onverwijld schriftelijk ter kennis van de betrokkene met gelijktijdige toezending van een afschrift aan het Bestuur. 
Bestuur

Artikel 13

 1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van ten minste drie (3) personen die door de Algemene Vergadering worden benoemd. De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 2.  De Algemene Vergadering kan besluiten dat een bestuurder buiten de leden wordt benoemd. 
 3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als tien (10) of meer leden. De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien (10) of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend. 
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden vertegenwoordigd is.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus. 
 6. lndien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 
 7. Een bestuursfunctie is onbezoldigd doch bestuurders:
  a. kunnen in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding volgens de geldende regels; 
  b. kunnen onkosten declareren. 
  Materiële kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed, tot een maximum bedrag door de Algemene Vergadering te      bepalen.
Einde Bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing

Artikel 14

 1.  Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te alien tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2.  Elke bestuurder treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 
 3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts: 
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een bestuurder die uit de leden benoemd is; 
  2. door bedanken; en 
  3. door overlijden. 
Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur

Artikel 15

 1. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurder kan meer dan een functie bekleden. 
 2. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders. Een bestuurder neemt niet deel aan beraadslaging en besluitvorming indien hij daartoe en direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Het bestuursbesluit wordt vervolgens genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. 
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven. 
 4. Het Bestuur regelt in onderling overleg zijn werkzaamheden en kan, naast de portefeuilles zoals bedoeld in lid 1, speciale portefeuilles instellen waarmee een of meer bestuursleden worden belast. 
 5. Het Bestuur zal elk jaar ten behoove van de jaarvergadering een opgave doen van de samenstelling van het Bestuur en de verdeling van de portefeuilles. Bij deze opgave zal worden gevoegd een rooster van aftreden, zo nodig voorzien van een voordracht tot herbenoeming. 
 6. Het Bestuur bevordert de kennisontwikkeling op het gebied van het strafrecht onder haar leden, alsmede de kwaliteit van de door hen geboden rechtsbijstand. 
 7. Tot het in het vorige lid gestelde doel kan het Bestuur onder meer de volgende activiteiten (doen) ondernemen: 
  1. het organiseren van een jaarvergadering casu quo symposia en lezingen; 
  2. het stimuleren van regionale overlegstructuren onder de leden; 
  3. het opzetten van een netwerk van contactpersonen; 
 8. Het Bestuur is bevoegd te bepalen dat aan de leden en eventueel andere belangstellenden voor het bijwonen van activiteiten als onder meer in dit artikel bedoeld, kosten in rekening worden gebracht. 
 9. Het Bestuur draagt zorg voor de ontwikkeling van activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit. Het Bestuur kan daartoe een commissie instellen. 
Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging 

Artikel 16 

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging. Bij vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar eventuele verbonden organisatie.
 2. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. 
 3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd. 
 4. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan. 
 5. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld. 
 6. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van het Bestuur afzonderlijk. 
 7. Het Bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden alsook aan anderen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
 8. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de Continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld en hebben derhalve (tijdelijk) dezelfde taken en bevoegdheden. De Continuiteitscommissie wordt ingesteld door het bestuur.
Jaarverslag. Rekening en verantwoording

Artikel 17 

 1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar. 
 2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te alien tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. 
 3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van den of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 
 4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste een persoon die geen deel mag uitmaken van het Bestuur. De kascommissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 5.  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. 
 6. De last van de kascommissie kan te alien tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie. 
 7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde. 
 8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 
Algemene Vergaderingen

Artikel 18 

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen. 
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 
  2. de benoeming van de in artikel 17 genoemde commissie voor het volgende boekjaar; 
  3. voorziening in eventuele vacatures; 
  4. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
 3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. 
 4. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste den tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 22 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 22 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 
Toegang en stemrecht

Artikel 19 

 1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging, de bestuurder die geen lid van de Vereniging is en alle buitengewone leden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuurders.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering en/of het Bestuur. 
 3. leder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. De bestuurder die geen lid van de Vereniging is, heeft een raadgevende stem. 
 4. Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 
 5.  lndien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits: 
  1. de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt; 
  2. het lid kan worden geïdentificeerd; 
  3. het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en 
  4. indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen. 
 6. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht. 
Voorzitterschap. Notulen

Artikel 20

 1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
 2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 
Besluitvorming van de Algemene Vergadering

Artikel 21

 1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel. 
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
 4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. 
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 
 6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. 
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vereniging. 
 9. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 
Bijeenroeping Algemene Vergadering

 Artikel 22

 1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 4. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. lndien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt. 
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 23 en 24. 
Statutenwijziging 

Artikel 23

 1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 21 leden 8 en 9 kan in de statuten van de Vereniging geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste een twee derden van de uitgebrachte stemmen. 
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd. 
Ontbinding

Artikel 24

 1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 23 is van overeenkomstige toepassing. 
 2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. 
 3. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren overgedragen. leder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 
 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 
 5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
Huishoudelijk reglement 

Artikel 25

 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de Vereniging. 
Slotbepaling

Artikel 26

Aan de algemene vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Deze akte is verleden te Nijverdal (gemeente Hellendoorn) op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.