Nieuws

PERSBERICHT NVJSA - Advies Raad van State wijziging Penitentiaire beginselenwet

29 apr 2024

De Raad van State heeft vandaag geadviseerd over het geamendeerde wetsvoorstel om de Penitentiaire beginselenwet te wijzigen.

Mede naar aanleiding van de inspanningen van de NVJSA en NVSA, die per brief aan de Tweede Kamer de noodklok luidden over de verregaande inbreuk op de geheimhouderscommunicatie in de EBI/AIT, heeft het kabinet het (door de Tweede Kamer geamendeerde) wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet onlangs voorgelegd voor spoedadvies aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Op 29 april jl. maakte de Afdeling terecht korte metten met genoemd wetsvoorstel. Zij constateert dat het preventief opnemen van gesprekken van gedetineerden die zijn geplaatst in de EBI of op de AIT en hun advocaat een ongeoorloofde inmenging vormt in het recht op vertrouwelijk overleg met een advocaat.

De Afdeling stelt dat dit recht behoort tot de kern van het recht op een eerlijk proces en in een democratische rechtsstaat van groot belang is. Een beoordeling op individuele gronden of aannemelijk is dat misbruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke communicatie of dat een risico bestaat op schending van de regels van de professionele ethiek, zoals vereist wordt door de rechtspraak van het EHRM, ontbreekt. Daarmee is geen sprake van dwingende redenen die de inmenging kunnen rechtvaardigen, aldus de Afdeling. De Afdeling komt dan ook tot de conclusie dat de amendementen onverenigbaar zijn met de Grondwet, het EVRM en het Unierecht.

Verder wijst de Raad op aanvullende initiatieven die worden genomen om de weerbaarheid en veiligheid van advocaten en andere geheimhouders te versterken. Voorbeelden daarvan zijn weerbaarheidstrainingen, collegiale ondersteuning en wetenschappelijk onderzoek.

De NVJSA is van mening dat de minister het wetsvoorstel dient in te trekken. 

Zie hier het volledige advies.