Nieuws

Reactie NVJSA op Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2017: zorgelijke trends in het stelsel worden onder het politieke tapijt geveegd

06 nov 2018

De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) heeft op uitnodiging van de Raad voor Rechtsbijstand schriftelijk gereageerd op de recente gepubliceerde Monitor 2017.

In onze reactie merken wij op dat de Raad voor Rechtsbijstand verkeerde oorzaken suggereert voor de dalende trend van het aantal advocaten in het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en daarmee de olifant in de kamer van de gesubsidieerde rechtsbijstand negeert. De conclusie dat op dit moment voldoende rechtsbijstandsverleners werkzaam zijn om een goede werking van het stelsel te garanderen, is te kort door de bocht, nietszeggend en doet geen recht aan de waarneembare zorgelijke trends.

Daarmee worden deze trends onder het politieke tapijt geveegd om –zo lijkt het – geen partij te hoeven kiezen in de discussie over de gefinancierde rechtsbijstand. Wij betreuren dit en zien ons derhalve genoodzaakt de zorgelijke trends die waarneembaar zijn in de Monitor expliciet te benoemen:

- Dalende trend sinds 2015 van het aantal advocaten in het stelsel zet verder door.
- Advocatenkantoren vluchten uit het stelsel.
- Minder instroom van jonge advocaten binnen het stelsel (Vergrijzing binnen het stelsel).
- Dalende kosten van het stelsel.

Deze ontwikkelingen zijn wat ons betreft desastreus voor de nabije toekomst van het stelsel en onderstrepen eens te meer de noodzaak om zo spoedig mogelijk het stelsel te vernieuwen in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Van der Meer. Wat ons betreft kan dit niet anders dan door een financiële investering te doen in het stelsel. Het feit dat de plannen van minister Sander Dekker over de vernieuwingen in het stelsel nog steeds niet bekend zijn gemaakt, bevestigt het beeld dat de minister de noodzaak van de vernieuwingen en investeringen miskent.

De zorgen die wij hebben worden bovendien gedeeld. Zo reageerde de heer Van Nispen van de SP: “De SP vindt de zorgen van de NVJSA terecht. Het dalend aantal advocaten en kantoren is een alarmbel, het is een belangrijke taak het stelsel overeind te houden omdat de toegang tot het recht het fundament is van onze rechtsstaat. In de monitor staat niet de analyse die wel gemaakt moet worden, namelijk dat we van advocaten het onmogelijke zijn gaan vragen. Bevlogen idealisten haken daardoor af en rechtszoekenden dreigen de dupe te worden. We moeten onze gezamenlijke oproep richten tot de minister, die moet gaan zorgen voor rechtsbescherming. Dat betekent allereerst zorgen voor een redelijke vergoeding voor de advocaat, zoals de commissie Van der Meer al een jaar geleden blootlegde.

Onze zorgen over deze ontwikkelingen hebben wij al eerder en vaker geuit. Zo hebben wij in de diverse overleggen over het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand kenbaar gemaakt dat wij op (korte) termijn problemen voorzien met het aantal deelnemers en dat we minder instroom van jonge deelnemers aan het stelsel zien. Die zorgen worden met deze monitor naar het ons voorkomt dus in ieder geval bevestigd.

De volledige reactie van de NVJSA vindt u hier.

Voor nadere vragen kan contact opgenomen met Jaap Baar, voorzitter van de NVJSA: 06-53730191.