Nieuws

Wijziging Penitentiaire beginselenwet - vervolg

18 mrt 2024

Op 12 maart jl. stemde de Tweede Kamer over de op de plenaire vergadering van 6 maart jl. voorgestelde amendementen op de gewijzigde Penitentiare beginselwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

Daarbij werd een tweetal amendementen aangenomen die tot doel hebben om naast visueel ook auditief toezicht in te voeren op gesprekken tussen gedetineerden die zich in de EBI/AIT bevinden en hun advocaat. Genoemde amendementen zijn terug te vinden in artikel 38a Pbw en in artikel 40d lid 3 sub i en lid 9 Pbw.

De NVSA/NVJSA stellen zich, met de NOvA, op het standpunt dat het wetsvoorstel daarmee juridisch onhoudbaar geworden is wegens schending van de vertrouwelijkheid van het contact tussen advocaat en cliënt, gegarandeerd in artikel 45 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 6 EVRM, artikel 14 BUPO, artikel 47 en 48 Handvest van de grondrechten van de EU en in artikel 4 van de EU-Richtlijn 2013/48 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures.

De NVSA/NVJSA adviseren de Kamerleden daarom, evenals de NOvA, tegen het aldus geamendeerde wetsvoorstel te stemmen. De definitieve stemming over het aldus geamendeerde wetsvoorstel staat (vooralsnog) gepland op dinsdag 19 maart a.s